• Vrienden van FC Eibergen

  “Vrienden van FC Eibergen” bestaat uit een club mensen die FC Eibergen een warm hart toedragen. Het doel is geld te genereren voor investeringen waarmee FC Eibergen over de volle breedte is gediend.

  LIDMAATSCHAP en CONTRIBUTIE:

  • Lid worden kan vanaf 18 jaar en gestreefd wordt naar een zo groot mogelijk aantal leden;
  • De hoogte van de contributie bedraagt per verenigingsjaar: € 50,00;
  • Bij aanmelding in de periode van 1 juli – 31 december, is in het lopende jaar € 50,00 verschuldigd en bij aanmelding in de periode van 1 januari – 30 juni € 25,00;
  • Leden kunnen ook hun contributie enige jaren vooruit betalen;
  • Van de bijdrage zal ca. 1/3 deel worden gebruikt voor een jaarlijkse activiteit;
  • Leden hebben vrije toegang bij de wedstrijden van het eerste elftal;
  • Elk lid van de “Vrienden van FC Eibergen”, heeft één stem, ongeacht de hoogte van de contributie en / of bijdrage;
  • Als er sprake is van een gezamenlijk lidmaatschap, dan zal er één persoon worden aangewezen als contactpersoon;
  • Lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 1 jaar. Zolang er geen schriftelijke opzegging wordt ontvangen, wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd;
  • De namen van de leden van de “Vrienden van FC Eibergen”, indien geen bezwaar, worden vermeld op het bord in de kantine de Eibarg en op de site van FC Eibergen;
  • Bij bezwaar van vermelding naam, kan men zich onder Nomen Nescio (N.N.) laten vermelden.

   

  BESTUUR:

  • De leden benoemen het bestuur, bestaande uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en (eventueel) andere bestuursleden;
  • De “Vrienden van FC Eibergen” komt minimaal één maal per jaar bijeen;
  • De penningmeester beheert de gelden en wordt uiterlijk een week voor de algemene ledenvergadering van FC Eibergen, door de kascommissie van FC Eibergen gecontroleerd. Het geld van de “Vrienden van FC Eibergen”, staat zichtbaar als bestemmingsreserve in de jaarrekening van FC Eibergen.

   

  VERZOEKEN TER ONDERSTEUNING:

  • Suggesties en / of ideeën, kunnen door de leden van de “Vrienden van FC Eibergen”, worden voorgedragen aan het bestuur;
  • Het bestuur van FC Eibergen kan eveneens met een verzoek komen, ter ondersteuning;
  • Het bestuur van de “Vrienden van FC Eibergen”, besluit of dit verzoek in de jaarlijkse ledenvergadering van de “Vrienden van FC Eibergen”, wordt geplaatst;
  • Verzoeken van het bestuur van de vereniging beneden of gelijk aan € 350,00 kunnen door het bestuur worden afgehandeld. Echter met een maximum van € 700,00 per verenigingsjaar. Verzoeken welke een bedrag van € 350,00 te boven gaan, dienen eerst aan de ledenvergadering ter goedkeuring worden voorgelegd. Voorafgaand aan de ledenvergadering van de “Vrienden van FC Eibergen”, stelt het bestuur de leden voor welke projecten in stemming worden genomen;
  • De ledenvergadering van de “Vrienden van FC Eibergen”, beslist aan welk doel het geld wordt besteed;

   

  BESLUITVORMING:

  • Besluiten kunnen uitsluitend bij meerderheid der stemmen worden aangenomen. (de helft plus één);
  • Bij het staken van de stemmen, geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
 • Voor meer informatie over de Vrienden van FC Eibergen neem je contact op met Hendrik Jan Pelle. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 57 34 02 29.

   

  Een email sturen kan natuurlijk ook: vriendenvanfceibergen@fceibergen.nl