Vertrouwenspersoon

Wie kan er een klacht indienen?
Iedereen die lid of vrijwilliger (geen lid zijnde) is van FC Eibergen kan zijn of haar klacht indienen bij de Vertrouwenspersoon.

Geheimhouding
Een ieder die ingevolge – dit reglement – op de hoogte is gebracht van feiten dan wel in het bezit is gekomen van schriftelijke stukken met betrekking tot een (mogelijk) geval van “ongewenste omgangsvormen” is verplicht tot geheimhouding van deze feiten tegenover derden en draagt er zorg voor dat bedoelde stukken niet onder ogen van derden komen zonder medeweten en akkoord van betrokkene. Vermelding van namen en personen in de rapportage of anderszins, moet slecht geschieden voor zover noodzakelijk is naar het oordeel van de Vertrouwenspersoon. De gegevens worden achter “slot en grendel” opgeborgen.

Begripsomschrijvingen
Van “ongewenste omgangsvormen” is sprake bij: directe of indirecte uitingen in woord, gebaar, afbeelding of anderszins, die door een persoon als ongewenst wordt ervaren en lof waarvan de plegerredelijkerwijs kan/moet begrijpen dat iemand dat ongewenst vindt.
 
Onder “klager/klaagster” wordt verstaan: een persoon die zich met een klacht tot de Vertrouwenspersoon wendt.
 
Onder “aangeklaagde”wordt verstaan: diegene terzake wiens gedrag een klacht is ingediend.
 
Onder “vertrouwenspersoon” wordt verstaan: diegene die de eerste opvang van klager of klaagster verzorgt indien een klacht wordt ingediend of overwogen.
 
Verantwoording Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon is ten aanzien van zijn/haar specifieke taken alleen verantwoording verschuldigd aan het Dagelijks Bestuur (DB) van FC Eibergen.
 

Taakgebieden Vertrouwenspersoon:

  • Opvang, advisering en begeleiding van de persoon die een klacht indient in verband met “ongewenste omgangsvormen”;

  • Het eventueel voeren van overleg met het dagelijkse bestuur (DB) van FC Eibergen;

  • De klager/klaagster behulpzaam zijn op alle mogelijke manieren die in redelijkheid verwacht mag worden;

  • Het verschaffen van feitelijke informatie aan een eventuele bemiddelaar als betrokkene bemiddeling zinnig acht;

  • Het eventueel doorverwijzen naar een andere (externe) hulpverleningsinstantie;

  • Het bieden van eventuele nazorg aan klager/klaagster;

  • Het onderhouden van contacten met de verschillende onderdelen binnen FC Eibergen;

  • De Vertrouwenspersoon is bevoegd tot het inwinnen van inlichtingen, echter nooit verder dan strikt noodzakelijk is voor de behandeling van de klacht;

  • Er worden door de Vertrouwenspersoon geen handelingen verricht ter uitvoering van de taken dan met instemming van de klager/klaagster.

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Jos Siemerink

06-10808295
vertrouwenspersoon@fceibergen.nl